The Alexandra Institute // Samarbejdsformer // Anvendt forskning, udvikling og innovation

Anvendt forskning, udvikling og innovation

Vi tilbyder samarbejde om anvendt forskning, udvikling og innovation baseret på den nyeste viden fra it-forskningsmiljøerne. Vi har udviklet konkrete modeller for samarbejde mellem forskere og erhvervslivet. Disse modeller har vist sig effektive og værdifulde både med henblik på kommercielt relevante resultater og forskningsresultater.

For at sikre det bedst mulige resultat involverer vores projekter altid tre parter: forskere, virksomheder og brugere.

 • Forskerne sikrer at den nyeste forskning og viden kommer i spil.
 • Virksomhederne (kan være både offentlige og private) sikrer at der er fokus på de forretningsmæssige aspekter i projektet.
 • Brugernes deltagelse fra start til slut i projektet sikrer at der er fokus på den brugsmæssige relevans. 

Læs mere om vores samarbejder under cases.

Forskningsbaseret brugerdrevet innovation

Alexandra Instituttets forsknings-, udviklings-, og innovationsprojekter tager altid udgangspunkt i problemstillinger hos de deltagende virksomheder.

Når vi etablerer projekter, arbejder vi ud fra metoden forskningsbaseret brugerdrevet innovation. Det vil sige, at der i alle projekter deltager både it-forskere, virksomheder og brugere.

De tre parter samles typisk i workshops i alle innovationsforløbets faser. Her diskuterer og afprøver man ideer og prototyper. Responsen implementeres så i den videre udvikling af projektet, der typisk munder ud i en eller flere prototyper klar til produktmodning.

Brugerinvolveringen sikrer, at design og funktionalitet tager udgangspunkt i slutbrugerens reelle behov snarere end det teknisk mulige.

Tværfaglighed

Vi mener, at tværfaglighed er helt afgørende for, om det lykkes at skabe nye innovative produkter og services.

Et produkt eller en service er sjældent baseret på en enkelt disciplin men kræver flere fagligheder. It-baserede produkter og services kræver kompetencer inden for:

 • Det tekniske – løsningerne skal fungere, være effektive, pålidelige og sikre 
 • Det brugsmæssige – anvendelighed, interaktionsdesign, fysisk design og studier af brugere
 • Det forretningsmæssige – forretningsudvikling, herunder forretningsmodeller er centrale for at et nyt produkt kan afsættes

Alexandra Instituttet har medarbejdere inden for en bred vifte af discipliner, herunder:

 • Datalogi
 • Ingeniørfag
 • Informations- og medievidenskab
 • Antropologi
 • Industriel design
 • Samfundsfag
 • Erhvervsfag, forretningsudvikling

Vores medarbejdere bruger deres faglighed sammen med andre fagligheder, hvilket er kernen – som vi ser det – i tværfaglighed. 

Her kan du se en oversigt over vores videnskabelige publikationer.

Krav til projekter

Udover at projekterne er baseret på forskningsbaseret brugerdrevet innovation, er der normalt to overordnede krav til et projekt, som organiseres i regi af Alexandra Instituttet:

Projektet skal indeholde forskning på et internationalt niveau 
Alexandra Instituttet formidler samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Hvis projekterne ikke har et højt forskningsindhold, er det ikke relevant at inddrage forskere.

Der skal være mindst en virksomhed, der ønsker at engagere sig i projektet
Tilsvarende gælder, at projektet skal være relevant for mindst en virksomhed, og at de deltagende virksomheder er parate til at bidrage til projektets gennemførelse. Dette kan være i form af medarbejderressourcer eller ved et direkte økonomisk engagement.

Projektmodel

Alexandra Instituttets projektmodel bygger på den anvendelsesorienterede tilgang til forskning og innovation. Modellen tilgodeser både virksomheds- og forskningsinteresser ved at samle projektets delelementer i to dimensioner  
- en virksomhedsdimension og en forskningsdimension.

I virksomhedsdimensionen er projektet organiseret som et udviklingsprojekt, hvor man med udgangspunkt i den  enkelte virksomheds særlige udfordringer  og behov opstiller en række relevante  cases.  I mødet med de forskningsmæssige temaer munder de forskellige cases i sidste ende ud i resultater som f.eks.  analyser, prototyper og design – disse  danner ofte basis for nye produkter, services eller processer hos de deltagende virksomheder.

I forskningsdimensionen er projektet organiseret som et forskningsprojekt, hvor der vælges forskellige temaer, som er interessante fra et forskningsmæssigt synspunkt med relevans for projektet. Når de forskningsmæssige temaer i løbet af projektet  bliver bragt i spil i forhold til virksomhedernes behov, kan dette f.eks. munde ud i nye teorier, teknologier og metoder.

I modellen fokuseres på samspillet mellem virksomhederne og forskerne. Brugernes behov kommer her ind på linje med virk somhederne, dvs. anvendelighed i forhold til brugerne indgår i de enkelte cases. Og ligesom forskere og virksomheder gensidigt udfordrer hinanden, gælder det samme i forhold til brugerne.
Matrix-organiseringen betyder ikke, at projekterne kører som separate aktiviteter med henholdsvis forskning og udvikling. Det er væsentligt, at et projekt består af en integreret gruppe af personer fra de deltagende partnere, der arbejder sammen, selvfølgelig med hvert sit udgangspunkt og fokus.

Kontakt
Chief Executive Officer
Management og direktion
+45 40 99 55 02
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Nygaard bygningen, 3. etage lokale 378