Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Salgs- og leveringsbetingelser

1.

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser for Alexandra Instituttet A/S (herefter kaldet ”Alexandra”) gælder for alle tilbud, salg, leverancer og ydelser fra Alexandra til kunden, medmindre salgs- og leveringsbetingelserne udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale mellem Alexandra og kunden.

Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse salgs- og leveringsbetingelser og sådanne vilkår er ikke bindende for Alexandra, medmindre Alexandra skriftligt og udtrykkeligt har accepteret fravigelserne/kundens vilkår.

2.

Alexandras ydelser

Alexandra leverer konsulentydelser som nærmere skrifligt beskrevet af Alexandra i forbindelse med indgåelse af aftalen mellem kunden og Alexandra.

3.

Kundens ydelser

Kunden har et medansvar for aftalens tilfredsstillende opfyldelse, og kunden forpligter sig til at afsætte de nødvendige økonomiske, tidsmæssige og personalemæssige ressourcer samt i øvrigt at opfylde de forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til parternes aftale, herunder men ikke begrænset til opfyldelse af de forpligtelser, som eventuelt måtte være beskrevet eller forudsat af Alexandra i forbindelse med indgåelse af aftalen mellem kunden og Alexandra.

Kunden skal give Alexandra den information, som er relevant for Alexandras opfyldelse af parternes aftale, herunder om kundens påtænkte anvendelse af ydelsen, branchemæssige forhold, gældende relevant lovgivning mv. Oplysningerne skal gives til Alexandra i så god tid, at Alexandra kan opfylde aftalen i henhold til en eventuelt mellem parterne aftalt vejledende tidsplan.

Hvis parterne har aftalt en vejledende tidsplan, betyder det, at kunden ikke kan rykke den vejledende tidsplan, f.eks. ved at udskyde opstart af projektet og/eller senere sætte projektet på pause, uden at dette på forhånd er skriftligt godkendt af Alexandra. Uanset om Alexandra godkender en sådan forskydning af den vejledende tidsplan (og uanset om forskydningen skyldes kunden eller kundens eventuelle øvrige samarbejdspartnere eller underleverandører på projektet), er kunden forpligtet til at dække det tab, som Alexandra måtte blive påført ved forskydning af den vejledende tidsplan. Dette gælder bl.a. men er ikke begrænset til dækning af Alexandras interne og eksterne allokerede ressourcer til projektet i overensstemmelse med den vejledende tidsplan samt øvrige omkostninger, som Alexandra må afholde uanset forskydningen. Alexandra vil naturligvis bestræbe sig på at minimere sit tab ved at rykke allerede allokerede ressourcer til øvrige projekter (og tilsvarende aflyse/rykke øvrige om-kostninger) i det omfang, det er muligt. Pkt. 12 finder ikke anvendelse på kundens dækning af Alexandras tab ved forskydning af tidsplanen.

I øvrigt gælder, at såfremt kunden anvender øvrige samarbejdspartnere til et projekt, som Alexandras ydelser indgår som en del af, indestår kunden for, at kundens øvrige samarbejdspartnere ikke forsinker, besværliggør eller umuliggør parternes opfyldelse af deres respektive forpligtelser i henhold til Alexandra og kundens aftale. Kunden er forpligtet til at erstatte Alexandras tab opstået som følge af, at kunden og/eller en af kundens underleverandører/samarbejdspartnere forsinker, besværliggør eller umuliggør Alexandras opfyldelse af forpligtelser i henhold til aftalen. Pkt. 12 finder ikke anvendelse på kundens dækning af Alexandras tab opstået i denne forbindelse.

4.

Priser og betaling

Medmindre andet eksplicit fremgår af parternes aftale er prisen for Alexandras ydelser angivet i dan-ske kroner (DKK) ekskl. moms.

Medmindre andet eksplicit fremgår af parternes aftale faktureres ydet bistand månedligt. Har parterne aftalt en fast pris for Alexandras ydelser, faktureres denne faste pris opdelt med lige store månedlige beløb fordelt over den forventede tidsplan for udførelsen af Alexandras ydelser.

Fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato. Forfaldne, ubetalte beløb tillægges renter fra forfaldsdato til betaling med 2 % pr. påbegyndt måned.

5.

Ændringer i Alexandras ydelser

Kunden kan skriftligt anmode Alexandra om ændringer i Alexandras ydelsers art og omfang. Efter at have modtaget en anmodning om ændring af ydelserne, vil Alexandra estimere, hvorvidt ændringen giver anledning til et tillæg/fradrag i prisen, og hvorvidt ændringen påvirker den eventuelle vejledende tidsplan. Alexandra er ikke forpligtet til at imødekomme en ændringsanmodning, og det står således Alexandra frit for at afvise en anmodning fra kunden om ændringer i Alexandras ydelsers art og omfang. Såfremt Alexandra vælger at acceptere en ændring i Alexandras ydelser, skal parterne forinden skriftligt have godkendt eventuelle reguleringer i prisen og den vejledende tidsplan som følge af ændringen.

6.

Underleverandører

Alexandra har ret til at anvende underleverandører til hel eller delvis opfyldelse af Alexandras forpligtelser under aftalen med kunden.

7.

Fortrolighed

Hver part er forpligtet til at sikre fortrolighed under hele aftalens løbetid af enhver oplysning om den anden parts forskning og udvikling, forretningsaktiviteter, produkter, tjenesteydelser og knowhow og andre oplysninger, som efter deres karakter bør holdes fortrolige. Denne forpligtelse gælder i aftalens løbetid og i 5 år efter aftalens ophør uanset årsagen hertil. Adgang til fortrolig information skal be-grænses til de ansatte hos kunden respektive Alexandra, som er direkte involveret i arbejde relateret til opfyldelse af aftalen.

Uanset det ovenfor anførte kan Alexandra optage kunden i sin referenceliste tillige med en kort omtale af arbejdets karakter og indhold.

8.

Garantier

Alexandra udfører arbejde i forbindelse med opfyldelse af aftalen i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Kunden anerkender og accepterer, at Alexandras ydelser ikke i enhver henseende kan være fejlfri eller uden uhensigtsmæssigheder. Da Alexandra ikke har mulighed for at rette i standardsoftware, er ansvaret for standardsoftware begrænset til (efter Alexandras valg) enten i rimeligt omfang at søge at omgå konsekvensen af eventuelle fejl eller at søge fejl afhjulpet hos softwareleverandøren.

9.

Risikoovergang, undersøgelsespligt og reklamation

Risikoen for Alexandras ydelsers hændelige undergang eller forringelse overgår fra Alexandra til kunden ved ydelsens overgivelse til kunden. Hvis kunden ibrugtager ydelsen inden Alexandra overgiver ydelsen til kunden, overgår risikoen til kunden ved kundens ibrugtagning.

Efter ydelsens overgivelse til kunden skal kunden foretage en undersøgelse af ydelsen. Hvis ydelsen er mangelfuld, skal kunden straks reklamere til Alexandra.

Enhver reklamation over mangler skal være modtaget af Alexandra skriftligt senest 14 dage efter den dato, hvor kunden blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med den pågældende mangel og under alle omstændigheder inden 3 måneder efter ydelsens overgivelse til kunden. Fremkommer skriftlig reklamation ikke inden udløbet af disse frister, bortfalder ethvert krav, kunden ellers ville kunne rejse som følge af den pågældende mangel.

10.

Mangler

Hvis kunden har foretaget berettiget og rettidig reklamation over mangler ved ydelsen, skal Alexandra foretage udbedring af manglen ved afhjælpning eller omlevering efter Alexandras valg. Udbedring af manglen skal ske inden rimelig tid og for Alexandras regning. Dette gælder dog ikke, hvis reklamationen viser sig at være uberettiget, eller hvis udbedringen omfatter arbejde, der i øvrigt er fakturerbart, idet kunden i så fald skal betale for Alexandras udbedringsomkostninger.

Såfremt Alexandra ikke har udbedret manglen inden rimelig tid, kan kunden fastsatte en sidste frist for udbedringen. Er udbedringen ikke sket inden udløb af fristen, kan kunden kræve et forholdsmæssigt afslag i vederlaget for den del af ydelsen, der er behæftet med mangler.

Kunden kan ikke påberåbe sig andre beføjelser i tilfælde af mangler.

11.

Forsinkelse

Såfremt en part bliver opmærksom på omstændigheder eller forhold, som forventes at medføre en forsinkelse i forhold til den eventuelle aftalte vejledende tidsplan for Alexandras udførelse af ydelser, skal parten snarest muligt orientere den anden part herom. Medmindre forsinkelsen skyldes Alexandras forhold, er Alexandra berettiget til at udskyde alle efterfølgende milepæle i det omfang, Alexandras arbejde er eller bliver forsinket og minimum med det antal dage, som forsinkelsen har varet.

12.

Ansvarsbegrænsning

Ingen af parterne er ansvarlige for avancetab, driftstab, tab eller retablering af data, defekte data, ødelæggelse af data, forøget brug af interne eller eksterne ressourcer, tab af goodwill samt indirekte tab og/eller følgetab.

Alexandras samlede ansvar under aftalen med kunden kan ikke overstige et beløb svarende til den samlede sum, som kunden har betalt til Alexandra for de ydelser/leverancer, der har udløst det påståede krav.

Ingen af parterne er ansvarlige for noget krav udspringende af parternes aftale, medmindre den pågældende part har modtaget skriftlig reklamation vedrørende kravet inden det tidligste af (i) 14 dage efter den dato, hvor den anden part blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med omstændighederne, som giver grundlag for kravet og (ii) 3 måneder efter ydelsens endelige overgivelse til kunden.

13.

Immaterielle rettigheder

Medmindre andet er skriftligt og udtrykkeligt aftalt mellem Alexandra og kunden, tilhører alle immaterielle rettigheder knyttet til ydelser, som er udviklet og/eller leveret af Alexandra og/eller af parterne i fællesskab i forbindelse med parternes aftale, Alexandra. Kunden erhverver alene en uoverdragelig vederlagsfri brugsret til at udnytte ydelsen til det konkrete formål, som kunden inden aftalens indgåelse skriftligt har oplyst til Alexandra.

Alexandra er til enhver tid berettiget til at udvikle og genanvende materiale udviklet af Alexandra, og/eller som indgår som en del af ydelsen, uanset om sådant materiale har været anvendt i forbindelse med aftalen.

Alexandra er til enhver tid berettiget til at anvende og videreformidle enhver generel viden, færdigheder, erfaringsgrundlag, ideer, koncepter, knowhow og teknikker, som Alexandra opnår i forbindelse med parternes aftale.

Med de begrænsninger, der fremgår af pkt. 12, indestår Alexandra for, at ydelser udviklet eller leveret af Alexandra ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder. Kunden inde-står for, at kundens ydelser og/eller ydelser leveret af kundens øvrige samarbejdspartnere, jf. pkt. 3, ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder.

Rejses der sag mod en part med påstand om retskrænkelse, og vedrører sagen ydelser, som den anden part indestår for, giver den part, som sagen er rejst mod, den anden part skriftlig meddelelse herom omgående, og den anden part skal være berettiget, men ikke forpligtet, til at overtage sagen og de hermed forbundne omkostninger. Når sagen vedrører ydelser, som en part indestår for, er denne part – med de begrænsninger, der fremgår af pkt. 12 – pligtig til at skadesløsholde den anden part for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til advokat mv., og sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

14.

Aftalens ophør

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, kan aftalen mellem parterne opsiges af hver part med 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Hvis kunden ved indgåelsen af parternes aftale har forpligtet sig til køb af et minimum antal konsulenttimer (en ”Minimumsforpligtelse”), og kunden ønsker at opsige parternes aftale til ophør før denne Minimumsforpligtelse er opfyldt, kan et sådan ophør af aftalen kun ske mod kundens fulde betaling af et beløb svarende til indkøb af Minimumforpligtelsen.

15.

Voldgift

Disse salgs- og leveringsbetingelser samt parternes aftale med eventuelle tilhørende dokumenter og bilag er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser og/eller parternes aftale, herunder tvister vedrørende salgs- og leveringsbetingelserne og/eller aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.

Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er løst, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsmænd, hvor hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Voldgiftsinstituttet. Såfremt en part ikke har udpeget en voldgiftsmand inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift, udnævnes også denne af Voldgiftsinstituttet.

Formular indsendt!