Tree.0

Case

Tree.0

Hvordan kan vi med digital-fysiske prototyper påvirke borgernes adfærd?

Vi undersøger, hvordan nye former for initiativer kan være med til at opfordre og motivere borgerne til at bruge byens rum på nye måder.

I forbindelse med et større redesign af området omkring Vester Voldgade, er der blevet etableret en række mere eksperimenterende projekter. Bl.a. står Copenhagen Solutions Lab i front for initiativet Street Lab, hvor nye sensorer afprøves i forbindelse med luftforurening, affaldshåndtering og trafikstyring. Udviklingen og afprøvningen af digital-fysiske prototyper er i forlængelse af dette opstået som et behov og ønske for sammen med borgerne at afprøve nye former for aktiviteter, der kan være med til at ændre adfærd i byens rum.  

Alexandra Instituttets Interactive Spaces Lab har i mange år arbejdet med udvikling og design af digitale virkemidler integreret i fysiske rum og har stor erfaring i at understøtte en ønsket stemning i et specifikt byrum og bidrage til nye opholdsrum for en bred målgruppe.

I dette projekt vil vi afprøve en række designprincipper, der kan være med til på ene side at appellere til områdets beboere, og som på den anden kan bidrage til og inspirere til den mere overordnede diskussion omkring, hvordan big data på en værdifuld måde kan påvirke den måde, vi indtager det fysiske rum.

Projektledelsen samt den primære udvikling ligger ved Alexandra Instituttet, som også står for den kvalitative samt kvantitative måling og evaluering.

(foto: Gehl Architects)

Der udvikles i to prototypeforløb en grundlæggende fysisk form, der metaforisk tager udgangspunkt i træet samt beplantninger. Træet er noget vi gennem årtier har set som en del af det offentlige rum, og det symboliserer på mange måder det rekreative i det fysiske bymiljø. Vi synes, at det er interessant at tage udgangspunkt i træet som fysisk form, da det har mange referencer for borgere på tværs af kultur, nationalitet og traditioner.

I prototypeforløbet vil vi lade det digitale spor være det transformerende. Sensorer vil løbende give os en ny viden omkring, hvem og hvor mange som passerer hvornår, hvem som stopper op, samt hvem der opholder sig i længere tid ved installationen. Alt afhængigt af adfærdsmønstret vil den digitale skygge transformeres primært i form af lyd og lys.

Der vil fra marts til juni 2016 afholdes mange borgerinddragende events, hvor borgerne klædes på til at kunne bidrage med input og ideer.

I Vester Voldgade projektet ser vi en unik mulighed for systematisk at afprøve designprincipper, hvor det digitale og fysiske bringes i spil på nye måder. Hvordan kan vi indarbejde de ellers usynlige digitale spor på en taktil og meningsfyld måde i vores byrum? Hvilken værdi kan digitale data have for borgerne, og hvordan kan disse være med til at generere nye adfærdsmønstre og bidrage til det sociale møde?

Vi har i mange omgange oplevet, at de digital-fysiske prototyper, der er blevet udviklet til en givent byrum har haft en større succes – både i forhold til den fysiske kontekst, men også i forhold til det sociale og nære.

I det aktuelle projekt vil vi gå dybere ned i evalueringen. Vi vil løbende se på, hvordan installationerne kan imødekomme ønskede effekter og af- eller bekræfte en række antagelser. Dette vil ske både i form af kvalitativ dataindsamling dvs. interviews, observationer og spørgeguides, samt i kvantitativ dataopsamling via sensorer, der monteres i byrummet.

Vi har stor erfaring i udvikling og design af digitale virkemidler

Kontakt os og hør mere!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.