The Alexandra Institute // Cases // Mobillæsning

Mobillæsning

Case

Mobillæsning

Hjælp til at læse og skrive med mobilen

Mange oplever læsevanskeligheder i deres hverdag og arbejdsliv, og det hæmmer i høj grad deres udfoldelser og betyder, at de må udvikle strategier for at klare hverdagen uden at kunne læse.

Projektet afprøvede nye, billige og fleksible mobilteknologier som værktøj til at hjælpe personer med læsevanskeligheder. Erfaringer fra projektet viste, at der for nogle kunne være gode muligheder for at kompensere for læsevanskeligheder ved at lære at bruge en smartphone som læse- og skriveredskab. Erfaringerne viste også, at det kræver motivation, vedholdenhed og måske også vejledning at læse og skrive med en smartphone.

Projektets formål var at afprøve og dokumentere med hvilken effekt mobiltelefoner kunne anvendes til at understøtte læsning hos personer med oplevede læsevanskeligheder og resultere i:

  • Øget mulighed for at fungere på arbejdsmarkedet på lige fod med normalt læsende kolleger.
  • Større tro på, at de kan varetage jobs, der kræver læsning, og dermed mod til at søge sådanne jobs.
  • Øget forståelse af det danske sprog og dermed hurtigere integration af tosprogede.
  • Øget tilgængelighed til skriftlig information for blinde og svagsynede personer.

Projektet med i alt 65 deltagere havde tre målgrupper:

  • Personer med læsevanskeligheder (ordblindhed eller lign.).
  • Udlændinge der er i gang med at lære dansk.
  • Blinde og svagtsynede.

Gennem 16-18 måneder fik deltagerne mulighed for at afprøve teknologien og for at bruge den i mange situationer, både privat og arbejdsmæssigt. I hele forløbet var der løbende kontakt til undervisere og vejledere, som kunne justere indsats og vejledning, så deltagernes udbytte blev så stort som muligt.

Den lange afprøvningstid gav mulighed for at se på, hvordan brugen af mobillæseren forandrede sig efterhånden, som deltagerne fik erfaringer med teknologiens muligheder og begrænsninger.

Gennem forløbet var der en opsamling af erfaringerne, og der blev foretaget en evaluering af deltagernes brug - for hvem, til hvad og i hvilke situationer gav mobilteknologien nye muligheder og nye kompetencer. På hvilke områder blev deltagerne mere selvhjulpne, og på hvilke områder og i hvilke situationer var der stadig problemer.

Det blev også hurtigt klart, at selvom læsning er en helt afgørende færdighed, så skal den ofte kombineres med skrivning, før man får fuldt udbytte. Også hvad angår skrivning - især SMS - så findes der programmer, som kan gå fra tale til tekst eller give ordforslag. For mange har læsning og skrivning af SMS'er været en god start.

Du kan læse mere om projektet her:

I projektet indgik forskellige tekniske løsninger. To af dem var baseret på smartphones (iPhone og Samsung Galaxy), og to var baseret på en traditionel mobiltelefon (Nokia Slide). Ved læsning blev der skelnet mellem digitale tekster og trykte printede tekster. De tekniske løsninger kunne ikke hjælpe med læsning af alle slags tekster. Specielt trykte tekster med forskellige farvebaggrunde voldte problemer.

Vi udviklede også et antal videovejledninger til brug for iPhones og andre smartphones, som detaljeret viste, hvilke apps man kunne bruge, hvordan de skulle downloades, installeres og bruges. Se mere under Start her! på projektets hjemmeside.

Evalueringen af deltagernes brug af mobillæserne var en vigtig del af projektet. Vi var interesserede i at finde ud af, hvilken forskel mobillæserne gjorde i deltagernes hverdag: I hvor høj grad blev de mere selvhjulpne? Hvilken betydning havde det for deres selvværd? Og hvilke konsekvenser havde det for deres muligheder for at uddanne sig og varetage arbejdsopgaver, der ellers kræver læsefærdigheder? Alt sammen effekter der er vanskelige at måle med klassiske evalueringsredskaber.

Vi var også interesserede i at finde ud af, hvilke grupper der fik størst udbytte af at bruge mobillæserne. Var det den unge kontanthjælpsmodtager? Eller var det den modne plejehjemsassistent? Og hvilke muligheder og udfordringer var der forbundet med, at mobillæseren blev et aktivt redskab i deltagernes hverdag? Vi var også interesserede i, hvordan deltagerne tog mobillæseren i brug. I hvilke situationer brugte de mobillæseren, og var der nogle mønstre i den måde, deltagerne begyndte at bruge teknologien, og i hvilke situationer og opgaver de startede med, og i den måde hvorpå anvendelsen udviklede sig?

Erfaringer blev løbende opsamlet og førte til ændringer i opfattelser og fremgangsmåder i projektet. Der blev gennemført en 0-punktsmåling, som gav en detaljeret indsigt i dagligdagen for personer med læsevanskeligheder, og den indsigt betød, at vi også kunne se, hvordan den mobile teknologi ændrede adfærd og handlingsmønstre for deltagerne.

Udover Alexandra Instituttet deltog følgende samarbejdspartnere:

Projektet var støttet af EU’s Socialfond og Region Sjælland.

Mangler du også et ærligt indblik i din brugers verden?

Kontakt os!

Kontakt
Manager – Technologies in Practice
People, Technology and Business Lab
+45 22 25 53 22
Se profil
.