The Alexandra Institute // Cases // Løbende tilbagemeldinger ved implementering af telemedicin

Løbende tilbagemeldinger ved implementering af telemedicin

Case

Løbende tilbagemeldinger ved implementering af telemedicin

Vigtigt med dialog mellem sundhedspersonale, patienter og leverandører, når man udvikler ny teknologi

Brugerstudier og dialog har forbedret brugerfladen og givet bedre hjemmemonitorering for gravide med komplicerede graviditeter.

Det kræver dialog og løbende evaluering, når borgere skal tage ny teknologi i brug og selv tage telemedicinske målinger i hjemmet. Der viser erfaringerne fra et projekt på Aarhus Universitetshospital, hvor en gruppe gravide med komplicerede graviditeter har haft muligheden for at tage målinger som blodtryk, infektionstal og blodsukker hjemme fra deres private bopæl. Det har både betydet færre kontrolbesøg på hospitalet og mindre transporttid.

Projektet på Skejby benytter den telemedicinske platform, OpenTele, der leverer målinger til en central database, og som sikrer en ensartet adgang til informationer. Det er en vigtig parameter i fremtidens økosystem inden for telemedicin.

Her har et vigtigt aspekt været at tilpasse systemet og platformen til brugernes behov. Det er sket via brugerstudier, der har været med til at forbedre systemet på række punkter, og har givet et mere detaljeret billede af både klinikernes og de gravides behov.

Næste skridt er at evaluere om den CTG-måler, som man benytter til hjemmemonitorering af fosterets hjertelyd, også kan bruges til igangsætning af fødsler på fødeafdelingen. Målet er at kortlægge, hvorvidt anvendelsen kan give mere eksakte målinger og derfor bedre monitorering end den eksisterende.

I forbindelse med projektet har specialister fra Alexandra Instituttet gennemført innovativ evaluering og fulgt ni gravide tæt i deres monitoreringsforløb. Det er sket gennem interviews, ugentlige telefonsamtaler og deltagelse i kontroller, scanninger og akutte henvendelser til hospitalet.

Brugerstudierne har forbedret systemet på en række punkter. Brugerfladen er blevet bedre, der er kommet flere funktioner til, og brugerne har fået bedre overblik over deres blodtryksudvikling. Desuden har sundhedspersonalet fået mulighed for “live” at kunne følge med i hjertelydskurve på barnet. Det kunne de tidligere først se, efter målingen var foretaget.

Innovativ evaluering fokuserer ikke blot på, hvad der fungerer og ikke fungerer, men også på, hvad der skal til for at skabe en fremadrettet udvikling, hvor tolkning af resultater og forhandling af risiko mellem den gravide og klinikeren er et centralt tema.

I forløbet er der anvendt både etnografiske feltstudier, interviews, deltagende observation samt metoder fra participatory design, da det har givet mening at kombinere forskellige tilgange ift. felt og opgave.

Det har både været med til at fremhæve det usagte og til at spotte udviklingspotentialerne for nye innovative forslag.

I forløbet har der været månedlige statusmøder, der har betydet, at klinikerne hurtigt kan agere, hvis der skulle laves ændringer. Det kan være små ændringer, som hvor hurtigt jordemoderen taler i telefonen med den gravide. Det kan være afgørende i forhold til at få kommunikeret på en måde, der er mere hensigtsmæssig for den gravide.

Det er ofte meget diffuse kropslige signaler, klinikerne skal spørge ind til sammenholdt med målinger. Det er ting, som man normalt måler inde på sygehuset, og til samtaler, som man alligevel vil have, fx om utilpashed og flimren for øjnene. Jordemoderen og den gravide er ikke i det samme fysiske rum, og derfor viste feltstudier, at ændringer i den skærmflade de gravide indrapporterer målinger på, vil være hensigtsmæssig.

Derfor blev der i samarbejde med klinikere og gravide udviklet værktøjer til beslutningsstøtte, der kunne hjælpe de steder, hvor de gravide havde udfordringer på tabletten eller svært ved at tolke spørgsmål.

Projektet er udført under resultatkontrakten "Danmark som telemedicinsk foregangsland" og er finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Evalueringen er finansieret af Spydspidspuljen under Aarhus Universitetshospital.

Står du overfor at skulle implementere ny teknologi i sundhedsvæsenet, så kan vi hjælpe dig!
 

Kontakt
Senior Anthropologist
Health IT Lab
+45 29 17 93 02
Profilbillede af Sarah Maria Rasch Se profil
.