Be-Ready

Case

Be-Ready

Energirenovering med brugerne i centrum

Vi udfører brugerstudier og kortlægger sammenhængen mellem energirenoveringer, sundhed og indeklima.

Be-Ready-projektet har til formål at undersøge de sundheds- og komfortmæssige konsekvenser af de energirenoveringer, der planlægges i EU's energirenoveringsprojekt READY*.

Desuden afprøver Be-Ready, om brugerne også kan ændre energiadfærd i forbindelse med energirenoveringer.

Målgruppen for projektet er alle aktører i byggebranchen, der står overfor at skulle energirenovere den danske boligmasse og samtidig skal sikre, at indeklimaet forbedres – dvs. bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører og beboere.

* READY er et demonstrationsprojekt under EUs FP7-program og har et budget på 33 millioner Euro. Projektet har til formål at guide store fremtidige energirenoveringsprojekter i EU. Det vil blive gennemført i Aarhus og Växjø, hvor i alt ca. 50.000 m2 boligareal vil blive renoveret i begge byer – heraf op imod 400 almene boliger i Aarhus alene.

Resultaterne fra Be-Ready munder ud i en afrapportering, der skal understøtte fremtidens energirenoveringer, så vi undgår indeklimaproblemer, når vi energirenoverer.

Alexandra Instituttets rolle i Be-Ready er at udføre feltbesøg blandt udvalgte beboere i almene boliger med henblik på at afdække, hvilken rolle beboernes adfærd og praksis i hjemmet spiller for indeklimaet.

Arbejdet udføres på basis af en teoretisk model, Praksiscirklen, udviklet af Alexandra Instituttet.

Aktiviteterne i Be-Ready omfatter kortlægning af:

  • eksisterende indeklimaforhold i de almene boliger før renoveringen.
  • indeklimaforhold i de almene boliger efter renoveringen.
  • beboernes adfærd, sundhed, komfort og tilfredshed før renoveringen
  • beboernes adfærd, sundhed, komfort og tilfredshed efter renoveringen

Succeskriteriet er at få gennemført en undersøgelse af høj videnskabelig kvalitet, herunder at opnå en tilstrækkelig mængde data, som gør undersøgelsen interessant og generelt nyttig.

Alexandra Instituttet inviterer udvalgte beboere i boligforeninger til at deltage i feltbesøg og dybdegående interviews, der skal afdække, hvilken rolle beboernes adfærd spiller for indeklimaet. Hvilke daglige praksisser i hjemmet har betydning for indeklimaet, og hvilke muligheder og udfordringer bringer disse med sig i forhold til at opnå et komfortabelt og sundt indeklima? Undersøgelsen tager udgangspunkt i en praksisteoretisk forståelse af energiforbrug og indeklima udviklet af Alexandra Instituttet:

Klik for større billede

Vi baserer bl.a. vores arbejde på Praksiscirklen – en teoretisk metode og model, der anvender indsigter fra psykologi, antropologi, sociologi og HCI. Be-Ready viser praksiscirklen de faktorer, der påvirker menneskers praksisser i hjemmet og dermed deres energiforbrug og indeklima.

   

Deltagerne udvælges så vidt muligt på baggrund af deres målte indeklimaværdier, således at vi får et sample fordelt over et kontinuum af forskellige indeklimakvaliteter fra god til dårlig. Hvor dette ikke er muligt på grund af manglende målinger, udvælges beboerne på baggrund af kriterier som alder, antal beboere, varmeforbrug pr. m2, etnisk baggrund og familiestruktur.

Der gennemføres 25 feltbesøg før energirenoveringen. Vi udvikler og tilpasser feltmateriale, som f.eks. interviewguides, før og under undersøgelsen. Hvert feltbesøg foregår i beboernes hjem og forventes at vare ca. 2 timer. Et feltbesøg indeholder en hjemmetour og et semistruktureret interview med fokus på daglige praksisser i hjemmet, som har konsekvens for indeklima og energiforbrug. Besøgene bliver dokumenteret igennem feltnoter, lydoptagelser og fotos, hvor beboerne tillader det. Feltdata bliver kodet i analyseprogrammet Nvivo, baseret på den praksisteoretiske analysemodel vist ovenfor.

Resultaterne vil blive sammenholdt med resultaterne fra spørgeskemaer, når disse er gennemført og behandlede. Grundet begrænsede ressourcer er opfølgningsbesøg efter energirenoveringen begrænset til 10 beboere.

Resultatet af Be-Ready er en række videnskabelige artikler, der kortlægger sammenhængen mellem energirenovering, sundhed og indeklima for energirenoveringsprojektet READY under EUs FP7-program.

Disse artikler vil blive brugt til at opstille anbefalinger for fremtidige energirenoveringsprojekter for at sikre, at også indeklimaet bliver forbedret i forbindelse med energirenovering i almene boliger.

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Realdania

 

 

Projektet er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania. Det samlede budget fordelt på projektets partnere er 2.981.000 kr.

Vi kan optimere din løsning ved at inddrage brugerne i teknologiudviklingen.

Kontakt os og hør hvordan!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.